asbestverwijdering_a-clean

Asbestverwijdering

De wet (Asbestverwijderings- en ARBO-besluit) staat drie methodes van verwijdering toe, waarbij voor de saneerders telkens dezelfde preventieve maatregelen gelden, zoals beschermende kleding en volgelaatmaskers die de in te ademen lucht gezuiverd (vrij van vezels) aanleveren. Bovendien moeten de verwijderaars na maximaal twee uur saneren de zogenaamde doucheprocedure volgen, waarbij de gebruikte kleding als asbesthoudend afval wordt verpakt en het lichaam wordt gereinigd.

Alle saneringsvoorschriften staan vermeld in de’SC-530 Asbestverwijdering’. Deze beoordelingsrichtlijn is niet statisch en wordt periodiek door het ‘College van Deskundigen’ aan nieuwe inzichten en wetgeving aangepast. Het asbestsaneringsbedrijf dient zich aan deze richtlijn te conformeren en wordt hierop vanuit overheidswege gecontroleerd.

1. Sanering volgens de openluchtmethode

Deze methode mag alleen buiten worden toegepast. In de buitenlucht dient het asbesthoudende materiaal zo heel mogelijk te worden verwijderd. Belangrijk ” zijn goede bronmaatregelen. Dat wil zeggen dat op de plek waar vezels kunnen vrijkomen, deze worden gefixeerd en/of weggezogen. Het materiaal wordt in folie verpakt en afgevoerd naar de stortplaats. Na afloop van het werk vindt er een visuele controle plaats.

2. Sanering volgens de containmentmethode

Binnenwerk moet volgens deze methode worden uitgevoerd. De ruimte waarin zich het asbest bevindt, wordt geïsoleerd van de overige ruimtes door de bouw van een ‘containment’. Dat is een nagenoeg luchtdichte tent die in onderdruk wordt gebracht en gehouden. De lucht in de tent wordt via een filter – dat de asbestvezels tegenhoudt – naar buiten afgevoerd. In de tent wordt het asbesthoudend materiaal zo voorzichtig mogelijk onder bronmaatregelen (zie methode 1) verwijderd en in folie verpakt en afgevoerd. Na afloop van de sanering wordt de ruimte binnen de tent schoongemaakt, hetgeen door een onafhankelijke laboratorium visueel wordt gecontroleerd. Wanneer dat in orde is, vindt er aansluitend een luchteindmeting plaats. Daaruit moet blijken dat de hoeveelheid vezels die zich nog in de lucht bevindt, beneden de wettelijke norm ligt. Is dat het geval, dan kan de tent (het containment) worden afgebroken en is de sanering voltooid.

3. Sanering volgens een tevoren goedgekeurde methode

Methoden die afwijkend zijn van de’openlucht’- of’containment’ methode, mogen alleen worden toegepast wanneer een door de arbodienst goedgekeurde risico inventarisatie kan worden overlegd. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verwijderen van pakkingen of een stukje leiding(isolatie). Hierbij wordt om het te saneren gedeelte een zogenaamde ‘couveusezak’ aangebracht. Door middel van de handschoenen die aan de zak gehecht zijn, kan het asbesthoudend materiaal worden verwijderd. Ook bij deze methode zijn bronmaatregelen van groot belang en vindt er na afloop in de ruimte een luchteindmeting plaats (zie methode 1 en 2).

De (administratieve) begeleiding

Op het werk is altijd een Deskundig Toezichthouder (DTA-A-‘er) aanwezig. Die heeft de leiding over de sanering en is ook het aanspreekpunt voor de opdrachtgever en derden. Ook verricht deze persoon de administratieve begeleiding van het werk. Na afloop van het uitgevoerde werk ontvangt de opdrachtgever het eindrapport van de sanering, waarin onder meer is opgenomen de beschrijving van het uitgevoerde werk, de analyse van de luchteindmeting en het stortbewijs van het asbesthoudende materiaal.

Tot slot

Bovenstaande beschrijving is beknopt en slechts bedoeld om u globaal inzicht te geven in asbestsanering. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u verdere uitleg? A-Clean asbestverwijdering is gaarne bereid u te informeren.

Eerland certificering